KUVATAITEILIJAN MONIMUOTO-OPINNOT

MAALAA MAAILMASI UUSIN VÄREIN!


Tämä koulutus on juuri sinulle kun palat halusta oppia uutta, syventää taitojasi ja koet itsesi erittäin motivoituneeksi.

Kuvallisen ilmaisun koulutus on kolmen vuoden kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa vuosi kerrallaan tai haluamallaan aikataululla. Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan / taidemaalarin ammatissa. Hakija ilmoittautuu perusopintovuodelle, jonka jälkeen opiskelija voi halutessaan siirtyä syventäviin opintoihin toiselle vuodelle. Tämän jälkeen on kolmas vuosi, jonka aikana opiskelija tekee päättötyön omasta projektista. Kolmanelle - päättötyövuodelle siirtyminen edellyttää, että opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot. Opintoihin sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan. Opinnot ovat sivutoimista.

Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja arkisin viikolla koulun aamu- tai ilta- ryhmissä. Opinnot ovat vapaaehtoiset ja niistä peritään pienehkö lisäkorvaus.

Opetuksessa huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot ja taitotaso. Opetus on aina henkilökohtaista.

Monimuoto-opinnot: Kokonaiskesto 38 kk / 180 op tai jos opiskelija ottaa lisäopintoja 38 kk / 216 op.

1. Ajallisesti: 2022 - 2025, päättymispäivä tarkentuu päättönäyttelyn joka järjestetään Kaapelitehtaalla mukaan.

VIIKONLOPUN MOMU KOULUTUSRYHMÄ. Uusi ryhmä alkaa vuonna 2023.

Päättötyönäyttely järjestetään viimeisen lukukauden aikana. Tarvittaessa opintoja voidaan pidentää.

MoMu -koulutusryhmän jaksot:

Kerran kuukaudessa lähijakso tapaaminen pe klo 17-20 (malli piirustus), la klo 9-17, su klo 9-16 (Annetun teeman aloittaminen). Tämän lisäksi lukukautta kohden on viisi pakollista elävän mallin piirustusta torstaisin klo 17.30-20.30. Pitkämatkalaisten kansaa sovitaan erikseen miten suorittavat piirustuksen.

Syyslukukausi:

1. jakso: pe-su 2.-4.9.-22

2. jakso: pe-su 30.9.-2.10.-22

3. jakso: pe-su 4.-6.11.-22

4. jakso: pe-su 2.-4.12.-22

Kevätlukukausi:

5. jakso: pe-su 13.-15.1.-23

6. jakso: 11.-13.2.-23

7. jakso: 10.-12.3.-23

8. jakso: 14.-16.4.-23

9. jakso: 5.-7.5.-23

10. jakso: 9.-11.6.-23

HAKU KOULUTUKSEEN

Lähetä vapaamuotoinen hakemus (max. 1 kpl A 4) sähköisesti osoitteeseen tai sovi tapaaminen: taidekoulu(a)alfa-art.fi. Kerro hakemuksessa itsestäsi / elämän tilanteestasi, aikaisemmista opinnoista ja opinnon päämäärästä. Miksi kuvataideopinnot kiinnostavat? Jos sinulta löytyy teoskuvia niin 5 kpl riittää. Ennen koulutuksen alkua teemme tarvittaessa puhelinhaastattelun. Koulu on yksityinen ja maksullinen. Koulutukseen ei voi saada opintotukea. Koulutus ei ole myöskään este jos olet työelämässä.

Käymme hakemukset läpi kerran viikossa ja olemme sen jälkeen yhteydessä hakijaan.

Taiteelliset tavoitteesi voit toteuttaa pitkäjänteisellä työskentelyllä. Koulutuksen myötä pystyt yksilöllisen kuvallisen ilmaisun toteuttamiseen. Opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Alfa-Art taidekoulun kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma on toiminut jo vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosien kokemuksella olemme ottaneet käyttöön toimivat opetusmenetelmät. Vuosittain koulustamme valmistuu keskimäärin 8-12 taidemaalaria.

Alfa-Art taidekoulu antaa hyvän pohjakoulutuksen ja hyvät mahdollisuudet jatko-opintoja varten. Koulutus tähtää siihen, että opiskelija pystyy toimimaan itsenäisenä kuvantekijänä.

Opiskeluun kuuluu kuvataiteen eri osa-alojen perusopinnot ja syventävät opinnot. Maalaustaiteen eri tekniikat ovat vahvasti esillä opiskelussa. Opintoihin sisällytetään tarvittavat teoriatiedot, joilla kehitetään opiskelijan analysointi- ja arviointikykyä. Koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan omaa, persoonallista ilmaisua, kuten taidealalle on tyypillistä.

Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti käytännöstä teoriaan ja opetus on aina henkilökohtaista. Opinnot sisältävät perusopinnot ja syventävät opinnot, itsenäinen työskentelyn, luennot, keskustelut, kirjallisen osuuden, kritiikit, mallipiirustuksen, portfolion ja vertaisryhmätyöskentelyn.

Opiskelija kustantaa itse opiskeluun tarkoitetut materiaalit.
Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aikaa. Opetus muodostuu itsenäisestä työskentelystä ja kerran kuukaudessa pidettävistä lähiopetuspäivistä (pe-su) tai (ke-pe). Lisäksi opiskelija voi täydentää opintojaan muilla koulun tarjoamilla opinnoilla ja nämä opinnot otetaan huomioon todistuksessa.

Opintojen sisältö:

Opintojen aikana perehdytään piirustuksen ja maalauksen eri tekniikoihin ja välineisiin. Opintojen tavoitteena on saada avara näkemys taiteenkentästä, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kuvallisen ilmaisun tarjoamien keinojen hyödyntäminen omassa taiteellisessa työskentelyssä.


Kuvan rakentamisen keinojen ja kuvadynamiikan lisäksi opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi opiskeluun kuuluu sommittelu- ja väriopin perusteet. Opiskelija tekee opintoportfolion opiskelustaan joka lukukausi. Oman opiskelun- ja kuvan analysointia harjoitetaan kirjallisilla harjoitteilla. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Opiskelun aikana tutustutaan näyttelyiden rakentamiseen ja sisältöön.

Opetusohjelma pidetään joustavana ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Opetuskieli on suomi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää osallistumisaktiviteettia ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.

MONIMUOTO-OPISKELUN LUKUKAUSIMAKSU AJALLE 2022 - 2025.

HAKU KÄYNNISSÄ!!

1. Perusopintovuosi 2022-23: Syyskausi 1330 € ja kevätkausi 1620 €

2. Syventävien opintojen vuosi 2023-24: Syyskausi 1330 € ja Kevätkausi 1620 €

3. Syventävien opintojen ja päättötyön kausi 2024-25: Syyskausi 1400 € ja Kevätkausi 1600 €

Valmistuminen 2025 päättötyönäyttely elo-syyskuun aikana.

Lukuvuodessa on noin 9-10 -lähijakso tapaamista. Tämän lisäksi opiskelijalla on lukuvuosikohtainen henkilökohtainen tai ryhmä tapaaminen opettajan kanssa. Opinnot sisältävät kerran kuukaudessa lähijakso tapaamiset ja tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan ottaa kerran viikossa arkitunnin, joka sisältyy lukukausimaksuun. Muista lisäopinnoista sovitaan erikseen.

Koulun toiminta katetaan oppilasmaksuin.
Opintomaksun voi maksaa myös erissä. Tällöin opintomaksuun tulee
lukukausi kohtainen 50 € korotus (seurantamaksu). Opintomaksu voidaan suorittaa 2-4 erässä kausi kohtaisesti. Koulutuksen aikana tarvitset tietokoneen. Osa luennoista suoritetaan virtuaalisessa oppimisymäristössä. Alustoina käytämme Teamsia ja Zoomia.

ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS kerran viikossa sisältyy perusopintoihin.

Elävän mallin piirustus ja maalaus kurssilla tutustutaan ihmisen olemukseen piirtämällä ja maalaamalla. Tunti aloitetaan croquis-piirtämisellä ja sen jälkeen siirrytään pitkäkestoiseen asentoon. Erityishuomio on elävässä viivassa ja valööreissa. Kurssin aikana opiskellaan mittasuhteita ja valon ja varjon olemusta keholla. Kurssi ei ole pakollinen vaan ylimääräinen jakso.

1 -2 lukuvuosi

Ensimmäisen ja toisen vuoden opetuksen pääpainona on havaintoon perustuva oppiminen; ihminen, maiseman tila, elävän mallin piirtäminen, kipsipäät ja kuvamateriaalin hyödyntäminen. Kertaamme perusasiat sommittelusta ja väriopista. Pääpainona on öljyvärimaalaus, hiili- ja lyijykynä piirustus ja sekatekniikat.

Maalauksessa keskitytään eri tekniikoihin ja materiaalikokeiluihin; pigmenttimaalaus on tullut jäädäkseen, pleksi-, vaneri-, metalli- ja akryylimaalauksen mahdollisuudet ja sekatekniikat. Unohtamatta maalauksen sisällöllistä arvoa.

Opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet.


Kollaasitekniikka kehittää sommittelutaitoa ja avartaa kuvallista ilmaisua. Sommittelun ja värin kautta opitaan kuvan rakentamisen keinoja ja kuvadynamiikkaa.

Lisäksi opiskelija valitsee seuraavista teemoista puupiirros grafiikkan, carborundum grafiikan tai taiteilijakirjoihin tutustuminen.

Portfolio tehdään lukukausikohtaisesti oman kehityksen tueksi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisu sisältää oman opiskelun arviointia ja taiteellista pohdintaa kirjallisesti. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Tavoitteena on mahdollisimman avara näkemys kuvataiteen mahdollisuuksista.

Koulutuksen aikana tehdään kuusi opintoportfoliota. Viimeinen portfolion on päättötyöportfolio. Portfolio seuraa opiskeliajn omaa kehitystä.

3 lukuvuosi

Visuaalisessa ilmaisussa edetään teosten sisälliseen tematiikkaan ja miten se vaikuttaa teoksen materiaalivalintaan. Harjoitellaan myös sarjallisuutta omien aiheiden kautta.

Näyttelykäynnit ja niiden analysointi sisältyvät koko opiskeluajan opintoihin.

Päättötyö kestää noin 8-10 kuukautta. Oman aiheen työstämistä päättötyöksi. Päättötyö käynnistyy kun jokainen opiskelija esittelee oman aiheen omalle ryhmälle. Tästä lähtee ensimmäinen osio päättötyöprosessia. Vaihe kestää noin 5 kuukautta ja tällöin koko ryhmä pääsee seuraamaan yhteisissä tapaamisissa jokaisen opiskelijan prosessia. Seuraava vaihe on kun opiskelija tapaa oman päättötyöohjaajan ja jatkaa hänen kanssaan henkilökohtaisia tapaamisia. Päättötyö tulee osoittaa sekä opiskelijan ammatillisia valmiuksia toimia taidemaalarina/kluvataiteilijana, että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Päättötyöt esitellään yleisölle taidekoulun yhteisnäyttelynä. Esitettävät työt arvioi päättötyöopettajista koostuva raati. Lopputyöhön kuuluu presentaatio ja kirjallinen osuus, portfolio, jossa opiskelija käsittelee päättötyöhön kuulunutta työskentelyprosessiaan.

Ilmoittautuminen koulutukseen: Opiskelija ilmoittautuu sähköisesti lähettämällä hakemuksen sähköpostiin. Koulutukseen sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan. Koulutuksen perutus tulee tehdä kirjallisesti hyvissä ajoin. Jos opiskelija on estynyt jatkamaan opintojaan seuraavana lukuvuotena, niin riittää, että hän ilmoittaa kirjallisesti sovittuna päivänä opintojen keskeytyksestä.

Peruutusehdot: Jos koulutuspaikka perutaan 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, peritään 50% lukukausimaksun hinnasta. Koko lukukausimaksu peritään siinä tapauksessa, että peruutusta ei tehdä lainkaan tai peruutus tehdään opiskelun alettua. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.