TAIDE KUULUU KAIKILLE!

UUSI KOULUTUSRYHMÄ ALOITTA ELOKUUSSA 28.-30.8.2020

MAALAA MAAILMASI UUSIN VÄREIN!

Tämä kuvallisen ilmaisun koulutus on kolmen ja puolen vuoden kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa vuosi kerrallaan tai haluamallaan aikataululla. Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan / taidemaalarin ammatissa. Hakija ilmoittautuu perusopintovuodelle, jonka jälkeen opiskelija voi halutessaan siirtyä syventäviin opintoihin toiselle vuodelle. Tämän jälkeen on kolmas vuosi, jonka aikana opiskelija tekee päättötyön omasta projektista. Kolmanelle - päättötyövuodelle siirtyminen edellyttää, että opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot. Opintoihin sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan.

Jos opiskelijalle on aikaisempia taideopintoja, niin ne huomioidaan opetussuunnitelmassa. Tällöin opiskelijalle tehdään oma opintopolku.

Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella, myös arkisin viikolla koulun aamu- tai ilta- ryhmissä sekä viikonloppukursseilla. Nämä opinnot tulevat sisältymään kokonaisopintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että lukukausimaksu sisältää, niin viikko kuin viikonloppu opinnot.

Monimuoto-opinnot ajalle: 2020 - 2023, kokonaiskesto 216 op

Ajallisesti: elokuusta 2020 elokuuhun 2023, päättötyönäyttely järjestetään elo-lokakuun aikana.)

Kerran kuukaudessa lähijakso tapaaminen pe klo 16-20 (malli piirustus), la klo 9-17, su klo 9-16 (Annetun teeman aloittaminen), tämän lisäksi on myös mahdollista opiskella kerran viikossa arkipäivän maalausryhmissä, yhdessä seuraavista ryhmistä: ma klo 9-12 tai 17-20, ti klo 17.30-20.30, ke klo 9-12, to klo 17.30-20.30, elävänmallin piirustus ja maalaus. Nämä opinnot sisältyvät koulutusmaksuun kahden vuoden aikana.

Uuden MoMu C -koulutusryhmän jaksot 2020

1. Jakso: to-su 27.-30.8.-20

2. Jakso: pe-su 25.-27.9.-20

3. Jakso: pe-su 30.10.-1.11.-20

4. jakso: pe-su 27.-29.11-20

5. jakso: joulukuun aikana netti tapaaminen sovitaan erikseen ryhmän kanssa.

6. jakso: pe-su 15.-17.1.-21

7. jakso: pe-su 12.-14.2.-21

8. jakso: pe-su 12.-14.3.-21

9. jakso: pe-su 9.-11.4.-21

11. jakso: pe-su 7.-9.5-21

12. jakso: to-su 3.-6.6.-21

Vuoden 2022 koulutusjaksot ilmoitetaan kevätlukukauden 2021 aikana.

Haku: Lähetä vapaamuotoinen hakemus (max. 1 kpl A 4) sähköisesti osoitteeseen tai sovi tapaaminen: taidekoulu(a)alfa-art.fi. Kerro hakemuksessa itsestäsi / elämän tilanteestasi, aikaisemmista opinnoista ja opinnon päämäärästä. Miksi kuvataideopinnot kiinnostavat? Jos sinulta löytyy teoskuvia niin 5 kpl riittää. Ennen koulutuksen alkua teemme puhelinhaastattelun. Koulu on yksityinen ja maksullinen. Koulutukseen ei voi saada opintotukea. Koulutus ei ole myöskään este jos olet työelämässä.
Tämä koulutus on juuri sinulle kun palat halusta oppia uutta, syventää taitojasi ja koet itsesi erittäin motivoituneeksi. Taiteelliset tavoitteesi voit toteuttaa pitkäjänteisellä työskentelyllä. Koulutuksen myötä pystyt yksilöllisen kuvallisen ilmaisun toteuttamiseen. Opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Alfa-Art taidekoulun kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma on toiminut jo vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosien kokemuksella olemme ottaneet käyttöön toimivat opetusmenetelmät. Vuosittain koulustamme valmistuu keskimäärin 8-12 taidemaalaria.

Alfa-Art taidekoulu antaa hyvän pohjakoulutuksen ja hyvät mahdollisuudet jatko-opintoja varten. Koulutus tähtää siihen, että opiskelija pystyy toimimaan itsenäisenä kuvantekijänä.

Opiskeluun kuuluu kuvataiteen eri osa-alojen perusopinnot ja syventävät opinnot. Maalaustaiteen eri tekniikat ovat vahvasti esillä opiskelussa. Opintoihin sisällytetään tarvittavat teoriatiedot, joilla kehitetään opiskelijan analysointi- ja arviointikykyä. Koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan omaa, persoonallista ilmaisua, kuten taidealalle on tyypillistä.

Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti käytännöstä teoriaan ja opetus on aina henkilökohtaista. Opinnot sisältävät perusopinnot ja syventävät opinnot, itsenäinen työskentelyn, luennot, keskustelut, kirjallisen osuuden, kritiikit, mallipiirustuksen, portfolion ja vertaisryhmätyöskentelyn.

Opiskelija kustantaa itse opiskeluun tarkoitetut materiaalit.
Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aikaa. Opetus muodostuu itsenäisestä työskentelystä ja kerran kuukaudessa pidettävistä lähiopetuspäivistä (pe-su). Lisäksi opiskelija voi täydentää opintojaan muilla koulun tarjoamilla opinnoilla ja nämä opinnot otetaan huomioon todistuksessa.

Opintojen sisältö:

Opintojen aikana perehdytään piirustuksen ja maalauksen eri tekniikoihin ja välineisiin. Opintojen tavoitteena on saada avara näkemys taiteenkentästä, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kuvallisen ilmaisun tarjoamien keinojen hyödyntäminen omassa taiteellisessa työskentelyssä.


Kuvan rakentamisen keinojen ja kuvadynamiikan lisäksi opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi opiskeluun kuuluu sommittelu- ja väriopin perusteet. Opiskelija tekee opintoportfolion opiskelustaan joka lukukausi. Oman opiskelun- ja kuvan analysointia harjoitetaan kirjallisilla harjoitteilla. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Opiskelun aikana tutustutaan näyttelyiden rakentamiseen ja sisältöön.

Opetusohjelma pidetään joustavana ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Opetuskieli on suomi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää osallistumisaktiviteettia ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.

MONIMUOTO-OPISKELUN LUKUKAUSIMAKSU AJALLE 2020 - 2023.

1. Perusopintokausi 2020-21: Syyskausi 1300 € ja Kevätkausi 1600 €

2. Syventävien opintojen kausi 2021-22: Syyskausi 1300 € ja Kevätkausi 1600 €

3. Syventävien opintojen ja päättötyön kausi 2022-23: Syyskausi 1500 € ja Kevätkausi 1600 €

Valmistuminen 2023 tammikuussa ( päättötyönäyttely tammikuun-maaliskuun aikana.)

Lukuvuodessa on 10 - 11 lähijakso tapaamista. Tämän lisäksi opiskelijalla on lukukausikohtainen henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa. Opinnot sisältävät pe-su/to-su ja tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan ottaa kerran viikossa arkitunnin, joka sisältyy lukukausimaksuun.
Koulun toiminta katetaan oppilasmaksuin.
Opintomaksun voi maksaa myös erissä. Tällöin opintomaksuun tulee
lukukausi kohtainen 50 € korotus (seurantamaksu). Opintomaksu voidaan suorittaa 4-5 erässä kausi kohtaisesti. Koulutuksen aikana tarvitset tietokoneen. Osa luennoista suoritetaan virtuaalisessa oppimisymäristössä. Alustoina käytämme Teamsia ja Zoomia.

4. Vapaa ehtoinen: Askel taiteilijuuteen, kesto puolesta vuodesta vuoteen. Tämän aikana pyritään vahvistamaan omaa taiteellista näkemystä. Hinta määräytyy tapaamiskerroista.

1 -2 lukuvuosi

Ensimmäisen ja toisen vuoden opetuksen pääpainona on havaintoon perustuva oppiminen; ihminen, maiseman tila, elävän mallin piirtäminen, kipsipäät ja kuvamateriaalin hyödyntäminen. Kertaamme perusasiat sommittelusta ja väriopista. Pääpainona on öljyvärimaalaus, hiili- ja lyijykynä piirustus ja sekatekniikat.

Maalauksessa keskitytään eri tekniikoihin ja materiaalikokeiluihin; pigmenttimaalaus on tullut jäädäkseen, pleksi-, vaneri-, metalli- ja akryylimaalauksen mahdollisuudet ja sekatekniikat. Unohtamatta maalauksen sisällöllistä arvoa.

Opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet.


Kollaasitekniikka kehittää sommittelutaitoa ja avartaa kuvallista ilmaisua. Sommittelun ja värin kautta opitaan kuvan rakentamisen keinoja ja kuvadynamiikkaa.

Lisäksi opiskelija valitsee seuraavista teemoista puupiirros grafiikkan, carborundum grafiikan tai taiteilijakirjoihin tutustuminen.

Portfolio tehdään lukukausikohtaisesti oman kehityksen tueksi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisu sisältää oman opiskelun arviointia ja taiteellista pohdintaa kirjallisesti. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Tavoitteena on mahdollisimman avara näkemys kuvataiteen mahdollisuuksista.

3 lukuvuosi

Visuaalisessa ilmaisussa edetään teosten sisälliseen tematiikkaan ja miten se vaikuttaa teoksen materiaalivalintaan. Harjoitellaan myös sarjallisuutta omien aiheiden kautta.

Näyttelykäynnit ja niiden analysointi sisältyvät koko opiskeluajan opintoihin.

Päättötyö kestää noin 10-12 kuukautta. Oman aiheen työstämistä päättötyöksi. Päättötyö käynnistyy kun jokainen opiskelija esittelee oman aiheen omalle ryhmälle. Tästä lähtee ensimmäinen osio päättötyöprosessia. Vaihe kestää noin 5 kuukautta ja tällöin koko ryhmä pääsee seuraamaan yhteisissä tapaamisissa jokaisen opiskelijan prosessia. Seuraava vaihe on kun opiskelija tapaa oman päättötyöohjaajan ja jatkaa hänen kanssaan henkilökohtaisia tapaamisia. Päättötyö tulee osoittaa sekä opiskelijan ammatillisia valmiuksia toimia taidemaalarina/kluvataiteilijana, että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Päättötyöt esitellään yleisölle taidekoulun yhteisnäyttelynä. Esitettävät työt arvioi päättötyöopettajista koostuva raati. Lopputyöhön kuuluu presentaatio ja kirjallinen osuus, portfolio, jossa opiskelija käsittelee päättötyöhön kuulunutta työskentelyprosessiaan.


Ilmoittautuminen koulutukseen: Opiskelija ilmoittautuu sähköisesti lähettämällä hakemuksen sähköpostiin. Koulutuksen perutus tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelija on estynyt jatkamaan opintojaan seuraavana lukukautena, niin riittää, että hän ilmoittaa 2 viikkoa aikaisemmin kirjallisesti keskeytyksestä.

Peruutusehdot: Jos koulutuspaikka perutaan 13 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, peritään 50% lukukausimaksun hinnasta. Koko lukukausimaksu peritään siinä tapauksessa, että peruutusta ei tehdä lainkaan tai peruutus tehdään opiskelun alettua. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.