INNOSTU TAITEESTA

MAALAA MAAILMASI UUSIN VÄREIN!

Tämä kuvallisen ilmaisun koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan / taidemaalarin ammatissa. Monimuoto-opinnot ajalle:

Syyskauden koulutusjaksot:

10.-12.8.2018 – 31.12.2021 / 240 ops,

7.-9.9.-18

5.-7.10.-18

2.-4.11.-18

30.11.-2.12.-18

Haku: Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköisesti osoitteeseen: taidekoulu(a)alfa-art.fi. Hakemus tulee sisältää A 4 verran tekstiä, jossa ilmenee motivoituneisuus, aikaisemmat opinnot/kurssit, tavoite opinnoille ja 6-10 teoskuvaa sekä valokuva hakijasta. Jokainen hakija haastatellaan. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Koulu on yksityinen ja maksullinen.

Tämä koulutus on juuri sinulle kun palat halusta oppia uutta, syventää taitojasi ja koet itsesi erittäin motivoituneeksi. Taiteelliset tavoitteesi voit toteuttaa pitkäjänteisellä työskentelyllä. Koulutuksen myötä pystyt yksilöllisen kuvallisen ilmaisun toteuttamiseen. Opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Alfa-Art taidekoulun kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma on toiminut jo vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosien kokemuksella olemme ottaneet käyttöön toimivat opetusmenetelmät. Vuosittain koulustamme valmistuu keskimäärin 8-12 taidemaalaria.

Alfa-Art taidekoulu antaa hyvän pohjakoulutuksen ja hyvät mahdollisuudet jatko-opintoja varten. Koulutus tähtää siihen, että opiskelija pystyy toimimaan itsenäisenä kuvantekijänä.

Kuvataiteen koulutusohjelma on yhtä jaksoista monimuotokoulutusta 40 - 42 kk ja laajuudeltaan vastaa 240 ops. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia kuvataiteilijana / taidemaalarina. Opiskeluun kuuluu kuvataiteen eri osa-alojen perusopinnot ja syventävät opinnot. Maalaustaiteen eri tekniikat ovat vahvasti esillä opiskelussa. Opintoihin sisällytetään tarvittavat teoriatiedot, joilla kehitetään opiskelijan analysointi- ja arviointikykyä. Koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan omaa, persoonallista ilmaisua, kuten taidealalle on tyypillistä.
Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti käytännöstä teoriaan ja opetus on aina henkilökohtaista. Opinnot sisältävät perusopinnot ja syventävät opinnot, itsenäinen työskentelyn, luennot, keskustelut, kirjallisen osuuden, kritiikit, mallipiirustuksen, portfolion ja vertaisryhmätyöskentelyn.

Opiskelija kustantaa itse opiskeluun tarkoitetut materiaalit.
Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aikaa. Opetus muodostuu itsenäisestä työskentelystä ja kerran kuukaudessa pidettävistä lähiopetuspäivistä (pe-su). Lisäksi opiskelija voi täydentää opintojaan muilla koulun tarjoamilla opinnoilla.

Opintojen sisältö:

Opintojen aikana perehdytään piirustuksen ja maalauksen eri tekniikoihin ja välineisiin. Opintojen tavoitteena on saada avara näkemys taiteenkentästä, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kuvallisen ilmaisun tarjoamien keinojen hyödyntäminen omassa taiteellisessa työskentelyssä.


Kuvan rakentamisen keinojen ja kuvadynamiikan lisäksi opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi opiskeluun kuuluu sommittelu- ja väriopin perusteet. Opiskelija tekee opintoportfolion opiskelustaan joka lukukausi. Oman opiskelun- ja kuvan analysointia harjoitetaan kirjallisilla harjoitteilla. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Opiskelun aikana tutustutaan näyttelyiden rakentamiseen ja sisältöön.

Opetusohjelma pidetään joustavana ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Opetuskieli on suomi. Opintoihin voi anoa kirjallisesti keskeytystä korkeintaan yhden lukuvuoden ajaksi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää osallistumisaktiviteettia ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.

MONIMUOTO-OPISKELUN LUKUKAUSIMAKSU:

1 vuosi: syyskausi 1260 € ja kevätkausi 1470 €
2 vuosi: syyskausi 1270 € ja kevätkausi 1470 €
3 vuosi: syyskausi 1280 € ja kevätkausi 1470 €
4 vuosi: syyskausi 1200 €.
Lukuvuodessa on 10-11 lähijakso tapaamista.
Koulun
toiminta katetaan oppilasmaksuin.
Opintomaksun voi maksaa 2-5 osassa. Tällöin opintomaksuun tulee
lukukausi kohtainen 50 € korotus.

1 lukuvuosi

Ensimmäisen vuoden opetuksen pääpainona on havaintoon perustuva oppiminen; asetelmat, elävän mallin piirtäminen, kipsipäät ja kuvamateriaalin hyödyntäminen. Kertaamme perusasiat sommittelusta ja väriopista. Pääpainona on öljyvärimaalaus, hiili- ja lyijykynä piirustus ja sekatekniikat.

Opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet.

2 lukuvuosi

Toisen vuoden opetus keskittyy maalauksen eri tekniikoihin ja materiaalikokeiluihin; pigmenttimaalaus on tullut jäädäkseen, pleksi-, vaneri-, metalli- ja akryylimaalauksen mahdollisuudet ja sekatekniikat. Unohtamatta maalauksen sisällöllistä arvoa.

Kollaasitekniikka kehittää sommittelutaitoa ja avartaa kuvallista ilmaisua. Sommittelun ja värin kautta opitaan kuvan rakentamisen keinoja ja kuvadynamiikkaa.

Portfolio tehdään lukukausikohtaisesti oman kehityksen tueksi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisu sisältää oman opiskelun arviointia ja taiteellista pohdintaa kirjallisesti. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Tavoitteena on mahdollisimman avara näkemys kuvataiteen mahdollisuuksista.

3 - 4 lukuvuosi

Visuaalisessa ilmaisussa edetään teosten sisälliseen tematiikkaan ja miten se vaikuttaa teoksen materiaalivalintaan. Harjoitellaan myös sarjallisuutta omien aiheiden kautta. Lisäksi perehdymme grafiikkaan, plastiseen sommitteluun ja taiteilijakirjoihin.

Näyttelykäynnit ja niiden analysointi sisältyvät koko opiskeluajan opintoihin.

Päättötyövuosi kestää noin 12 kuukautta. Oman aiheen työstämistä päättötyöksi. Päättötyö käynnistyy kun jokainen opiskelija esittelee oman aiheen omalle ryhmälle. Tästä lähtee ensimmäinen osio päättötyöprosessia. Vaihe kestää noin 5 kuukautta ja tällöin koko ryhmä pääsee seuraamaan yhteisissä tapaamisissa jokaisen opiskelijan prosessia. Seuraava vaihe on kun opiskelija tapaa oman päättötyöohjaajan ja jatkaa hänen kanssaan henkilökohtaisia tapaamisia. Päättötyön tulee osoittaa sekä opiskelijan ammatillisia valmiuksia toimia taidemaalarina, että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Päättötyöt esitellään yleisölle taidekoulun yhteisnäyttelynä. Esitettävät työt arvioi päättötyöopettajista koostuva raati. Lopputyöhön kuuluu presentaatio ja kirjallinen osuus, portfolio, jossa opiskelija käsittelee päättötyöhön kuulunutta työskentelyprosessiaan.


Ilmoittautuminen koulutukseen: Opiskelija ilmoittautuu sähköisesti lähettämällä hakemuksen sähköpostiin tai kohdasta ilmoittautuminen. Koulutuksen perutus tulee tehdä 2 viikkoa ennen koulutksen alkua. Jos opiskelija on estynyt jatkamaan opintojaan seuraavana lukukautena, niin riittää, että hän ilmoittaa 2 viikkoa aikaisemmin kirjallisesti keskeytyksestä.

Peruutusehdot: Jos koulutuspaikka perutaan 13 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, peritään 50% lukukausimaksun hinnasta. Koko lukukausimaksu peritään siinä tapauksessa, että peruutusta ei tehdä lainkaan tai peruutus tehdään opiskelun alettua. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.