Opiskelijoiden teoksia 2012-13

aino_o_3
aino_o_3
katri_k_2
katri_k_2
nina_g_3
nina_g_3